Werken met Waterlandschappen

Een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan een krachtige economie, dat is de kern van het project ‘Werken met Waterlandschappen’. Of die verbinding mogelijk is en hoe die eruitziet in de praktijk, onderzoekt een breed consortium van onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op het waterlandschap achter en tussen de dijken.

Het onderzoek vindt plaats in drie gebieden: de Noord-Hollandse IJsselmeerkust (Koopmanspolder), de Zuidwestelijke Delta (Schelde estuarium) en de regio Eems-Dollard. Het uiteindelijke doel: een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Ook streeft de coalitie naar een leeromgeving waarin inzichten uit het onderzoek direct vertaald worden naar andere (toekomstige) inrichtingstrajecten in de landwaterovergangszones.

Het project is bijzonder omdat de verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw centraal staan. Aan de hand van die verdienmodellen zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals waterberging, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met de uitkomsten van het project hoopt de coalitie te bepalen of de concepten ook toepasbaar zijn in andere gebieden in Nederland.

Kust Westerschelde bij Zeeuws-Vlaanderen

Recreatieve voor- en achteroever bij de Koopmanspolder

Nieuws

Living lab bij Andijk is interessant voor hele IJsselmeergebied

De proeftuin in de Koopmanspolder levert kennis op waar het hele IJsselmeergebied profijt van heeft. Dat staat in nieuwsbrief van Agenda IJsselmeergebied, verschenen in september 2021.
combineren van natuur, recreatie en oevers van grote wateren© Water Matters

Ervaringen met het achteroever-concept in de Koopmanspolder

Waterberging achter de dijken van de grote wateren kan mogelijk helpen om watertekorten in Nederland op te vangen. Lees meer in het kennismagazine voor waterprofessionals Water Matters van juni 2021.
© Copyright - Werken met Waterlandschappen