Living Labs

Het consortium gaat aan de slag met het uitwerken van creatieve inrichtingsconcepten. Dat doen zij samen met lokale stakeholders in twee living labs: ‘Waterkerende landschappen’ en ‘De recreatieve achteroever’.

In de living lab ‘Waterkerende landschappen’ koppelen we de waterveiligheidsopgaven aan de regionale economie en natuuropgaven in de regio’s Zuidwestelijke Delta en Eems-Dollard. We onderzoeken mogelijke verdienmodellen voor onder andere wisselpolders, gecontroleerde overstromingsgebieden en het hergebruik van sediment. Dat doen we vanuit de invalshoeken landgebruik, recreatie en waterbouw.

In de living lab ‘De recreatieve achterover’ gaan we aan de slag in de Koopmanspolder (bij Andijk, aan het IJsselmeer). Hoe kunnen we verdienmodellen voor waterbouw en recreatie combineren met de realisatie van een goed functionerend ecologisch watersysteem?

Het consortium betrekt de (toekomstige) gebruikers, inrichters en beleidsmakers bij het onderzoek, zodat mogelijke verdienmodellen eerder in beeld komen.

Het opspuiten van slib op landbouwgrond, studentenexcursie Eems-Dollard