Over ons

Een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan een krachtige economie, dat is de kern van het project ‘Werken met Waterlandschappen’. Of die verbinding mogelijk is en hoe die eruitziet in de praktijk, onderzoekt een breed consortium van onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op het waterlandschap achter en tussen de dijken. Het onderzoek vindt plaats in drie gebieden: de Noord-Hollandse IJsselmeerkust (Koopmanspolder), de Zuidwestelijke Delta (Schelde estuarium) en de regio Eems-Dollard. Het uiteindelijke doel: een natuurinclusieve inrichting van grote wateren koppelen aan verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Ook streeft de coalitie naar een leeromgeving waarin inzichten uit het onderzoek direct vertaald worden naar andere (toekomstige) inrichtingstrajecten in de landwaterovergangszones.

Het project is bijzonder omdat de verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw centraal staan. Aan de hand van die verdienmodellen zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals waterberging, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met de uitkomsten van het project hoopt de coalitie te bepalen of de concepten ook toepasbaar zijn in andere gebieden in Nederland.

Werkwijze

Het consortium gaat natuurinclusieve inrichtingsconcepten ontwerpen in een aantal regio’s waar sprake is van een actueel inrichtingsvraagstuk. Jaarlijks organiseert het consortium een bootcamp, met als doel de opgedane ervaringen te delen met betrokkenen die elders in Nederland werken aan waterlandschappen.

Living labs

Het consortium gaat aan de slag met het uitwerken van creatieve inrichtingsconcepten. Dat doen zij samen met lokale stakeholders in twee living labs: ‘Waterkerende landschappen’ en ‘Recreatieve achteroever’.

In de living lab ‘Waterkerende landschappen’ koppelen we de waterveiligheidsopgaven aan de regionale economie en natuuropgaven in de regio’s Zuidwestelijke Delta en Eems-Dollard. We onderzoeken mogelijke verdienmodellen voor onder andere wisselpolders, gecontroleerde overstromingsgebieden en het hergebruik van sediment. Dat doen we vanuit de invalshoeken landgebruik, recreatie en waterbouw.

In de living lab ‘Recreatieve achterover’ gaan we aan de slag in de Koopmanspolder (bij Andijk, aan het IJsselmeer). Hoe kunnen we verdienmodellen voor waterbouw en recreatie combineren met de realisatie van een goed functionerend ecologisch watersysteem?

Het consortium betrekt de (toekomstige) gebruikers, inrichters en beleidsmakers bij het onderzoek, zodat mogelijke verdienmodellen eerder in beeld komen. Hier lees je meer over de living labs.

Bootcamps

Jaarlijks organiseert de coalitie een bootcamp, waarbij betrokkenen bij de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), overheden, (inter)nationale partners en ondernemers en deelnemers van de living labs samenkomen. Doel is om innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen of onverenigbare belangen die uit de living labs naar voren komen. Hier lees je meer over de bootcamps.

Achtergrond

De ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) spraken eerder de ambitie uit om maatregelen te willen nemen die leiden tot “toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie”. Die maatregelen zijn vastgelegd in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

De PAGW is een investeringsprogramma van de ministeries van IenW en LNV. Het programma houdt zich bezig met de aanleg van ontbrekend of verloren leefgebied, de verbetering van biodiversiteit, het realiseren van wettelijke doelen (KRW, Natura 2000) en economische ontwikkeling.

‘Werken met Waterlandschappen’ is een initiatief van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel en wordt gefinancierd door het Rijk. Het project duurt vier jaar (2021-2024).

Partners

Het brede consortium dat aan de wieg staat van ‘Werken met Waterlandschappen’ bestaat uit onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Partners zijn: Wageningen Environmental Research (coördinator), Deltares, HZ University of Applied Sciences, NIOZ, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL), Natuurmonumenten (penvoerder, namens Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers), Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland, Vereniging Zeeuwse Milieufederatie, Stichting EcoShape, Provincie Noord-Holland, Provincie Zeeland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw Water Voedsel.

Consortiumleden tijdens een excursie in de Koopmanspolder

Consortiumleden tijdens een excursie in de Koopmanspolder

Molen het Noorden (Natuurmonumenten) aan de kust van Texel